Zpravodajství

Údaje o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2022

17.05.2023 | BOZP | Zajímavosti | autor: Z. Švehla - svazový inspektor BOZP | Přečteno: 87x

V průběhu roku 2022 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti.

V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v roce 2022 celkem 35 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 2 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, ZP). Rovněž byl přizván v souvislosti s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na 1 generální prověrce Českého báňského úřadu (byly provedeny celkem 2 kontroly v rámci této prověrky), k 7 komplexním prověrkám jednotlivých Obvodních báňských úřadů a těchto prověrek se aktivně zúčastnil (v 1 případě byl zastoupen regionálním manažerem Milanem Strnadem). V rámci těchto komplexních prověrek SIBP vykonal celkem 13 kontrol. SIBP se rovněž po přizvání zúčastnil 2 specializovaných prověrek OBÚ Sokolov. V souvislosti se vznikem 2 smrtelných a 2 závažných pracovních úrazů provedl SIBP 4 kontroly v organizacích, ve kterých k úrazu došlo.

Závady, které SIBP při svých kontrolách zjistil, byly vesměs takové, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích, a nebyly toho charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem bylo při kontrolách SIBP v roce 2022 zjištěno 103 závad. Některé závady (39) byly odstraněny během kontroly, u 64 závad byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Převážná část závad (79) se týkala úrazové prevence. Jednalo se o chybějící nebo nefunkční kryty u strojních zařízení, otevřené elektrické rozvaděče s nezakrytými živými částmi, závady v elektroinstalaci, chybějící označení potrubí druhem přepravovaného média, závady u ručního nářadí, nesprávně seřízené stroje apod. Ve 12 případech byly zjištěny nedostatky v oblasti hygienické prevence (v lékárničkách první pomoci zjištěny prostředky s prošlou dobou expirace, nedostatky  v osvětlení pracovišť, v odsávání odbroušeného materiálu u brusek apod.). V 6 případech bylo zjištěno, že zaměstnanci nepoužívali osobní ochranné pracovní prostředky, které jim byly poskytnuty, a ve 4 případech byly zjištěny nedostatky v jejich poskytování. Ve 2 případech nebyli zaměstnanci řádně seznámeni s platnou legislativou (v osnově pro školení byly uvedeny již neplatné předpisy).

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí. Drtivá většina dotazů byla vyřešena telefonicky.

V průběhu sledovaného období nebyla řešena žádná stížnost, a to jak ze strany ZO, tak ani za strany jednotlivých členů.

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. SIBP je tajemníkem Komise kolektivního vyjednávání našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně. Kromě toho SIBP zpracoval na základě žádosti připomínky k návrhu jedné nové Podnikové kolektivní smlouvy. V průběhu letních měsíců SIBP provedl analýzu 66 Podnikových kolektivních smluv, v jejímž rámci zpracoval stanovisko k oblasti BOZP v každé z nich. Toto stanovisko bude použito při tvorbě nových PKS.

V průběhu roku 2022 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 2 smrtelných pracovních úrazů a 2 závažných pracovních úrazů zaměstnanců těchto firem. Z důvodu ochrany osobních údajů nebudou další podrobnosti o úrazech zveřejněny. SIBP se zúčastnil osobně šetření těchto úrazů s důrazem na dosažení co možná nejvyššího odškodnění úrazů. 

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu roku 2022 zúčastnil Generální prověrky, kterou provedl ČBÚ Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., oblast Karlovarska (zúčastnil se 2 kontrol), 6 komplexních prověrek, a to ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lomy Plaňany a Chomutovice, kterou provedl OBÚ Praha (zúčastnil se 3 kontrol v rámci této prověrky), ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz Skalná, kterou provedl OBÚ Sokolov (zúčastnil se 2 kontrol v rámci této prověrky), ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lomy na Liberecku, kterou provedl OBÚ Liberec (zúčastnil se 2 kontrol v rámci této prověrky), ve společnosti Kaolin Hlubany, a.s. (zúčastnil se 3 kontrol v rámci této prověrky), ve společnosti Lom Matula Hlinsko, a.s. (zúčastnil se 1 kontroly v rámci této prověrky) a ve společnosti Velkolom Čertovy schody, akciová společnost (zúčastnil se 2 kontrol v rámci této prověrky). Kromě toho se SIBP zúčastnil 2 specializovaných prověrek OBÚ Sokolov ve společnostech Českomoravský štěrk, a.s., pískovna Milhostov, a EUROVIA Kamenolomy, a.s., lom Horní Tašovice. Jedné komplexní prověrky, konkrétně ve společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., se za OS Stavba ČR zúčastnil regionální manažer Milan Strnad.

Ke spolupráci se Státním úřadem inspekce práce uvádíme, že v průběhu roku 2022 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval.

Během roku 2022 se SIBP na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) ve 2 případech, a to ve společnosti LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Kaznějov a pracoviště Horní Bříza.

V průběhu roku 2022 SIBP v oblasti vzdělávání provedl školení funkcionářů našeho svazu z oblasti BOZP v Praze a v Luhačovicích, provedl školení odborových funkcionářů společnosti HOCHTIEF CZ a.s. a seznámil zástupce jednotlivých odborových organizací na regionálních konferencích v Praze a v Olomouci s aktuálními informacemi a problematikou BOZP.

V oblasti legislativy SIBP zpracoval 8 stanovisek. Konkrétně se jednalo o stanovisko k návrhu nového nařízení vlády (NV) o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, k návrhu NV, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu NV o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) s účinností od 1. 9. 2022, návrhu NV o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) s účinností od 1. 1. 2023, k návrhu NV, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., k návrhu NV, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb a k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti propagace a informovanosti z oblasti BOZP SIBP zpracoval celkem 11 příspěvků pro webové stránky našeho OS a časopisu Stavebník. Pro web bylo zpracováno celkem 7 příspěvků, pro Stavebník 4.

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2022
Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2022 vyhodnocena
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru