Zpravodajství

Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021

21.09.2021 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 1 805x

V průběhu prvního pololetí 2021 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti. Kontrolní činnost byla však poměrně zásadně omezena v důsledku opatření přijatých v České republice k zamezení šíření nemoci Covid-19, kdy bylo po velkou část prvního pololetí zamezeno ve vstupu do firem cizím osobám. Situace byla ještě horší než v roce 2020 a kontrolní činnost bylo možné vzhledem k platným protiepidemickým opatřením možno zahájit až v polovině května 2021.

V oblasti kontrolní činnosti přesto provedl SIBP v prvním pololetí 2021 (od 11. května do 30. června) celkem 11 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 3 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (ZP). Rovněž byl přizván v souvislosti s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na 1 komplexní prověrce (byly provedeny celkem 3 kontroly v rámci této prověrky) a ke 2 specializovaným prověrkám jednotlivých Obvodních báňských úřadů, a těchto prověrek se aktivně zúčastnil. V souvislosti se vznikem 1 smrtelného pracovního úrazu provedl SIBP 1 kontroly v organizaci, ve které k úrazu došlo.

Závady, které SIBP při svých kontrolách zjistil, byly vesměs takové, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích, a nebyly takového charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem bylo při kontrolách SIBP v prvním pololetí 2021 zjištěno 28 závad. Některé závady (celkem 14) byly odstraněny během kontroly, u 14 závad byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Převážná část závad (celkem 23) se týkala úrazové prevence. Jednalo se o závady v elektroinstalaci, otevřené elektrické rozvaděče s nezakrytými živými částmi, závady u pracovních jam, u ručního nářadí, chybějící nebo nefunkční kryty u strojních zařízení, chybějící označení potrubí druhem přepravovaného média, nesprávně seřízené stroje apod. Ve 4 případech bylo zjištěno, že zaměstnanci nepoužívali osobní ochranné pracovní prostředky, které jim byly poskytnuty, a v 1 případě bylo zjištěno, že v lékárničce první pomoci chyběly některé prostředky, u některých pak byla prošlá doba expirace.

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí. V době, kdy v rámci ČR byla průběžně přijímána a poté rušena řada protiepidemických opatření, často nesmyslně, směřovala řada dotazů od ZO právě k této oblasti. Celá řada dotazů byla na práva a povinnosti zaměstnanců k dodržování těchto opatření (co zaměstnanci musí a co nemusí, co mohou a co nemohou, jestli má zaměstnavatel právo to či ono nařídit apod.)

V průběhu sledovaného období byla řešena 1 stížnost, která přešla již roku 2020 a která se týkala doplatků ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. SIBP je členem Komise KV našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně. Kromě toho SIBP zpracoval na základě žádosti 2 připomínky k návrhu nových Podnikových kolektivních smluv.

V průběhu prvního pololetí 2021 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 1 smrtelného pracovního úrazu. Šetření tohoto úrazu provedly jak Policie ČR, tak i příslušný Oblastní inspektorát práce. Šetřením těmito orgány nebylo zjištěno porušení předpisů zaměstnavatelskou organizací. Nebylo však zjištěno ani porušení bezpečnostních předpisů ze strany poškozeného zaměstnance, protože není přímý svědek. Svazovým inspektorem bezpečnosti práce bylo dohodnuto s odpovědnými zaměstnanci zaměstnavatele, že odškodnění tohoto úrazu bude provedeno v plné výši dle platné legislativy, a navíc budou ještě hledány další cesty, jak toto odškodnění navýšit. Ke vzniku závažného pracovního úrazu, tzn. pracovního úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů, v prvním pololetí nedošlo (žádný nebyl SIBP nahlášen).

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu prvního pololetí 2021 zúčastnil komplexní prověrky BOZP, kterou provedl OBÚ Plzeň ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz Poběžovice (SIBP se zúčastnil celkem 3 kontrol), OBÚ a specializovaných prověrek OBÚ Sokolov ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz Skalná a OBÚ Most ve společnosti KERAMOST a.s., lom Rokle.

Ke spolupráci se Státním úřadem inspekce práce uvádíme, že v průběhu prvního pololetí 2021 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval.

Během prvního pololetí 2021 se SIBP na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) ve 3 případech, a to ve společnosti LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Kaznějov a pracoviště Horní Bříza a LB MINERALS s.r.o., provoz Skalná.

V průběhu prvního pololetí 2021 SIBP v oblasti vzdělávání provedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP pouze online v rozsahu cca. 2 hodin vzhledem k tomu, že plánovaná školení funkcionářů v Praze a v Luhačovicích byla vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s koronavirem zrušena. SIBP poskytoval funkcionářům na základě žádostí individuální konzultace, zejména telefonicky a e-mailem.

V oblasti legislativy SIBP zpracoval 1 stanovisko v rámci vnějšího připomínkového řízení. Konkrétně se jednalo o stanovisko k návrhu nového Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

V oblasti propagace a informovanosti z oblasti BOZP SIBP zpracoval celkem 3 příspěvky pro webové stránky našeho OS. Konkrétně se jednalo o zprávu o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za rok 2020, o vyhodnocení soutěže bezpečnosti práce Českého báňského úřadu "Zlatý Permon" za rok 2020 a o článek z předání "Zlatého Permona" vítězné organizaci v nejprestižnější kategorii nad 500 zaměstnanců, a to firmě Hochtief CZ, a.s. Kromě toho bylo zpracováno 5 příspěvků do časopisu Stavebník.

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

Zdeněk Švehla – SIBP

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2022
Údaje o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2022
Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2022 vyhodnocena
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru