Zpravodajství

Únorový seminář přinesl cenné informace

25.02.2020 | Kolektivní vyjednávání | Informace ke KV | Přečteno: 2 355x

Seminář zástupců zaměstnanců v ERZ a předsedů KOO byl velmi zajímavý a zaznělo na něm mnoho podnětných informací. Po nezbytných formalitách a přivítání ze strany vedení OS Stavba ČR dostal prostor pro své vystoupení hlavní host semináře. Tím byl místopředseda odborové konfederace (ČMKOS) JUDr. Vít Samek, zastupující ČMKOS a svazy v konfederaci sdružené v důchodové komisi. Tzv. „Komise pro spravedlivé důchody“ se zabývá otázkou možností, jak přispět k tomu, aby důchodový systém byl spravedlivý, dlouhodobě finančně udržitelný a transparentní (srozumitelný).

Přítomní byli seznámeni s dosavadními výstupy z jednání této komise, ale zejména s pozicí odborů k této problematice. Formou komentovaných prezentací byly nastíněny možné varianty vývoje. Jak se bude otázka „penzijní reformy“ nadále vyvíjet, je v rukou politiků, nicméně zájmem odborů, čili zájmem zástupců zaměstnanců, je přesvědčit politiky, aby změny, které prosadí, byly učiněny ve prospěch většiny občanů ČR. Na příkladech bylo dokumentováno, že je to úkol, jehož splnění je sice velmi složité, nikoliv však nemožné.

Přítomní se zaměřili zejména na komentování výsledků kolektivního vyjednávání ve firmách své působnosti. Výsledky vyjednávání prezentované jednotlivými účastníky semináře zcela jasně potvrdily trend dalšího velmi slušného nárůstu mezd. Cíl, se kterým odboroví vyjednavači vstupovali do jednání, byl jasně definován prohlášením odborové centrály. Tím bylo dosáhnout růstu mezd ve výši 6 – 7 % (ve firmách kde k tomu jsou předpoklady). Z dosavadních výsledků je zřejmé, že tento velmi ambiciózní cíl bude s největší pravděpodobností ve většině případů dosažen. Přítomní se také shodli na tom, že stále žádanějšími jsou i doprovodné benefity - téměř ve všech prezentovaných kolektivních smlouvách došlo k růstu jejich hodnot. Ve všech kolektivních smlouvách mají díky vyjednávání zaměstnanci zvýšenou dovolenou o jeden týden. Ve všech dotčených společnostech je vyplácena nějaká forma příplatku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, přičemž u stálých provozoven je preferován příspěvek na závodní stravování a u zaměstnanců s často se měnícím místem výkonu práce pak stravenkový systém. Výše podpory zaměstnavatele se pohybuje ve všech případech minimálně na úrovni 55 % hodnoty stravy, nicméně v řadě případů je příspěvek zaměstnavatele ještě navýšen ze sociálních fondů či ze sociálních nákladů. V mnoha případech došlo také k navýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) či životní spoření. Kolegové, kteří se zúčastnili semináře, zastupují více než 20.000 zaměstnanců, a to 14.000 ze stavební výroby (klasické stavebnictví), 4.000 z výroby stavebních hmot a 2 tisíce z těžby stavebních surovin. Přítomní ve svých příspěvcích také odsouhlasili údaje, které v rámci tohoto interaktivního bodu prezentoval předseda svazu, a potvrdili tak, že statistika, kterou si pro vlastní potřeby OS zpracovává, vychází z relevantních podkladů. Zcela beze zbytku se potvrdilo, že výše mezd a úroveň benefitů ve firmách, kde vyjednávají odborové organizace OS, je výrazně vyšší, než ve firmách, kde odbory nepůsobí (tabulka a přiložené grafy).

Na tento velmi sledovaný bod pak navázal se svým příspěvkem místopředseda OS kolega Stanislav Augustin. Přednesl přítomným informaci z dosavadního průběhu kolektivního vyjednávání na vyšším stupni. Seznámil přítomné s dosavadním průběhem jednání i se stanoviskem protistrany, čili Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Vzhledem k tomu, že další vyjednávání bude velmi rychle následovat, požádal přítomné reprezentanty rozhodující členské základny našeho svazu o stanovisko i podporu při dalším vyjednávání. Přítomní zcela jednoznačně podpořili vyjednávače OS v jejich úsilí, které by mělo vyústit v odpovídající růst minimálních mzdových tarifů. Všichni se shodli na tom, že bez navýšení minimální ceny práce se ve stavebnictví jednak nepodaří udržet stávající zaměstnance, ale také se nebude dařit přesvědčovat mladou generaci k tomu, aby se pro stavebnictví rozhodla, jako pro obor svého budoucího pracovního působení.

V rámci aktuálních informací pak byly prezentovány jak aktuální statistické údaje o výkonnosti stavebnictví, výroby stavebních hmot a těžby stavebních surovin, tak i další velmi zajímavé postřehy. Nebyla opomenuta ani otázka mezinárodní, neboť OS je řádným členem EFBWW (evropská federace dřevařů a stavbařů). Informace o úspěšných jednáních kolegů z ostatních států EU jsou velmi cenné a inspirativní. Zde doporučujeme k náhledu aktualizované webovky federace (www.efbww.eu).

Všechny informace, které byly dokumentovány formou prezentací, pak přítomní obdrželi spolu se stručným zápisem z jednání, k dalšímu využití. Není bez zajímavosti i to, že všichni přítomní setrvali na jednání až do jeho ukončení, k čemuž bezesporu přispělo i dobře zvolené hlavní téma semináře.

Pavel Zítko

Mzdová šetření za období 1-6/2019

ODVĚTVÍ

Počet firem

Počet zaměstnanců

Průměrný výdělek

Počet dělníků

Průměrný výdělek dělníků

Procento přesčasové práce

% tarifní mzdy

Stavební výroba

30

14 030

47 362

6 654

32 854

6,31

65,7%

Výroba stavebních hmot

51

9 886

37 749

6 933

31 699

5,86

64,6%

Ostatní

20

2 943

36 161

1 729

28 016

4,52

69,5%

OS Stavba ČR

101

26 859

42 596

15 316

31 819

5,91

64,5%

.

.

    

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Kolektivní smlouvy garantují mnoho výhod pro členy OS
Kolektivní smlouvy přinesly pro členy OS opět mnoho výhod