Zpravodajství

Nová legislativa v oblasti BOZP

11.01.2023 | BOZP | V legislativě | autor: Zdeněk Švehla | Přečteno: 364x

Všechny níže uvedené předpisy mají účinnost od 1. ledna 2023.

Poznámka: u všech předpisů jsou uvedena pouze nejdůležitější vybraná ustanovení.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 451/2022 Sb. ze dne 21. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

V § 3 odstavec 1 zní:

Hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Komentář SIBP:

Změnu je potřeba hodnotit velmi pozitivně, neboť hodnota bodu se bude progresivně měnit každoročně. Doposud byla hodnota bodu ve výši 250 Kč za 1 bod. Dochází tedy k nárůstu, který je velmi podstatný. Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 je hodnota bodu vypočítána na částku 393,06 Kč.

VYHLÁŠKA č. 452/2022 Sb. ze dne 20. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Dohled PPLS na pracovišti – se nově provádí nejméně 1× za tři kalendářní roky, na pracovištích v kategorii 2R, 3 a 4 (podle § 3 odst. 2 vyhlášky).

Periodická prohlídka v kategorii 1 – se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují (podle § 11 odst. 2 písm. a/ vyhlášky).

Periodická prohlídka v kategorii 2 – se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují (podle § 11 odst. 2 písm. b) vyhlášky).

Periodické prohlídky u zaměstnanců na dohodu – se provádějí u prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud jde o práce v profesním riziku nebo konané podle jiného právního předpisu, nebo pokud provádění těchto prohlídek zaměstnanec či zaměstnavatel vyžaduje (podle § 11 odst. 5 vyhlášky). 

Původní bod "Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby", část II. vyhlášky – bod je bez náhrady zrušen.

Komentář SIBP:

Výše uvedené změny od 1. 1. 2023 jsou velmi podstatné, i když dle mého názoru hrubě, a to negativně, ovlivňují oblast pracovnělékařských prohlídek, a tím samozřejmě přehled o zdravotní způsobilosti zaměstnanců. V podstatě lze konstatovat, že prakticky byla zrušena povinnost zaměstnavatelů posílat zaměstnance na preventivní pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců, zařazených do rizikové kategorie 1 a 2, kde je jich drtivá většina. Zároveň ale z textu novely vyplývá to, že v případě, že zaměstnanec požádá o provedení prohlídky, je povinen zaměstnavatel mu to umožnit a prohlídku uhradit. Ale platí to samozřejmě i obráceně, a to tak, že v případě, kdy zaměstnavatel bude vyžadovat provedení prohlídky zaměstnance, je příslušný zaměstnanec povinen se jí zúčastnit. Další velmi zásadní změnou je ta skutečnost, že již u tzv. „řidičů referentů“ není preventivní prohlídka vyžadována – tento bod byl bez náhrady zrušen.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 413/2022 Sb. ze dne 30. listopadu 2022,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

§ 1 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen "náhrada za ztrátu na výdělku") příslušející zaměstnancům podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nebo podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku nebo zvýšený podle prováděcích pracovněprávních předpisů vydaných k provedení zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 65/1965 Sb. a podle zákona č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se zvyšuje o 5,1 %.

§ 2 Úprava podle § 1 a 2 se provede bez žádosti zaměstnance nebo pozůstalých, není-li dále stanoveno jinak.

Komentář SIBP:

Jedná se o pravidelnou valorizaci, která probíhá v posledních letech každoročně. Výše uvedená valorizace o 5,1 % je již 3. valorizací schválenou v roce 2022. S účinností od 1. 6. 2022 byla provedena valorizace ve výši 8,2 % a od 1. 9. 2022 ve výši 5,2 %. Myslím, že s valorizacemi v roce 2022 můžeme být spokojeni. Zároveň s výše uvedeným zdůrazňuji to, že o valorizaci nemusí zaměstnanci žádat, musí být provedena automaticky.

Do systému vložil: Pýchová Iveta