Zpravodajství
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
01.11.2022 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 636x

V průběhu prvního pololetí 2022 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti.

V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v prvním pololetí 2022 celkem 15 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 2 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (ZP). Rovněž byl přizván v souvislosti s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na 1 generální prověrce Českého báňského úřadu (byly provedeny celkem 2 kontroly v rámci této prověrky), ke 4 komplexním prověrkám jednotlivých Obvodních báňských úřadů, a těchto prověrek se aktivně zúčastnil (v 1 případě byl zastoupen regionálním manažerem Milanem Strnadem). V rámci těchto komplexních prověrek SIBP vykonal celkem 7 kontrol. SIBP se rovněž po přizvání zúčastnil 1 specializované prověrky OBÚ Sokolov. V souvislosti se vznikem 2 smrtelných pracovních úrazů provedl SIBP 2 kontroly v organizacích, ve kterých k úrazu došlo.

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí. Drtivá většina dotazů byla vyřešena telefonicky.

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. SIBP je členem Komise KV našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně. Kromě toho SIBP zpracoval na základě žádosti připomínky k návrhu 1 nové Podnikové kolektivní smlouvy.

V průběhu prvního pololetí 2022 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 2 smrtelných pracovních úrazů. Šetření obou smrtelných pracovních úrazů se SIBP osobně zúčastnil. V obou společnostech, u kterých ke vzniku smrtelného úrazu došlo, bylo dohodnuto, že odškodnění těchto úrazů bude provedeno v maximální možné míře s přihlédnutím k míře zavinění poškozenými zaměstnanci, a ještě budou poskytnuty částky nad rámec zákonné povinnosti. Ke vzniku závažného pracovního úrazu, tzn. pracovního úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů, v prvním pololetí nedošlo (žádný nebyl SIBP nahlášen).

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu prvního pololetí 2022 zúčastnil generální prověrky, kterou provedl ČBÚ Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., oblast Karlovarska (SIBP se zúčastnil celkem 2 kontrol), 3 komplexních prověrek, a to ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lomy Plaňany a Chomutovice, kterou provedl OBÚ Praha (SIBP se zúčastnil celkem 3 kontrol v rámci této prověrky), ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz Skalná, kterou provedl OBÚ Sokolov (SIBP se zúčastnil celkem 2 kontrol v rámci této prověrky), ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lomy na Liberecku, kterou provedl OBÚ Liberec (SIBP se zúčastnil celkem 2 kontrol v rámci této prověrky) a specializované prověrky OBÚ Sokolov ve společnosti Českomoravský štěrk, a.s., pískovna Milhostov Jedné komplexní prověrky, konkrétně ve společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., se za OS Stavba ČR zúčastnil regionální manažer Milan Strnad.

Ke spolupráci se Státním úřadem inspekce práce uvádíme, že v průběhu prvního pololetí 2022 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval.

Během prvního pololetí 2022 se SIBP na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) ve 2 případech, a to ve společnosti LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Kaznějov a pracoviště Horní Bříza.

V průběhu prvního pololetí 2022 SIBP v oblasti vzdělávání provedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP v Praze a v Luhačovicích.

V oblasti legislativy SIBP zpracovává průběžně stanoviska k připravované legislativě z oblasti BOZP pro Legislativní Radu ČMKOS a v rámci vnějšího připomínkového řízení pro Český báňský úřad.

V oblasti propagace a informovanosti z oblasti BOZP SIBP zpracoval celkem 5 příspěvků pro webové stránky našeho OS. Konkrétně se jednalo o zprávu o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za rok 2021, o vyhodnocení spolupráce s ČBÚ za rok 2021, o vyhodnocení spolupráce se SÚIP za rok 2021, o vyhodnocení soutěže bezpečnosti práce Českého báňského úřadu Zlatý Permon za rok 2021 a o předání ocenění Zlatý Permon ve společnosti Cement Hranice, akciová společnost. Kromě toho bylo zpracováno 8 příspěvků do časopisu Stavebník.

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

Zpracoval: Švehla

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru