Zpravodajství

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru

24.03.2021 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 1 821x

V průběhu roku 2020 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti. Kontrolní činnost však byla zásadně omezena v důsledku opatření přijatých v České republice k zamezení šíření nemoci COVID-19, kdy bylo po poměrně velkou část roku zamezeno vstupu do firem cizím osobám. Omezení - v podstatě zákaz vstupu do firem k provedení kontrolní činnosti - trvalo od poloviny března do konce května a poté znovu od začátku října až do konce roku. Přesto se podařilo splnit daný počet 35 kontrol BOZP u zaměstnavatelských subjektů, a to 23 vlastní plánované kontroly, 3 kontroly v souvislosti se vznikem smrtelného nebo závažného pracovního úrazu, účast při 2 ročních prověrkách BOZP v souladu s § 108 zákoníku práce a účast při 7 komplexních nebo specializovaných prověrkách Obvodních báňských úřadů (OBÚ).

Závady, které SIBP při svých kontrolách zjistil, byly vesměs vyplývající z běžného provozu na pracovištích a nebyly takového charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem bylo při vlastních kontrolách SIBP v roce 2020 zjištěno 81 závad. Některé závady (celkem 28) byly odstraněny během kontroly, u 53 závad byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Závady byly zjišťovány tak jako v minulých letech zejména v oblasti úrazové prevence – celkem 65 závad. Nejčastějším zjištěným porušením byly chybějící nebo nefunkční kryty u strojních zařízení, závady v elektroinstalaci, otevřené elektrické rozvaděče s nezakrytými živými částmi, chybějící označení potrubí druhem přepravovaného média, nesprávně seřízené stroje, závady u pracovních jam, závady u ručního nářadí apod. V oblasti hygienické prevence bylo zjištěno celkem 8 závad. Jednalo se o chybějící vybavení lékárniček první pomoci, o prostředky s prošlou dobou expirace v těchto lékárničkách, o nefunkční odsávací zařízení, o nádoby sloužící k zachycování odbroušeného materiálu u brusek nedoplněné vodou apod.  Ve 4 případech byly zjištěny nedostatky v odborné způsobilosti k práci, kdy byly v osnovách pro školení uvedeny neplatné předpisy. V oblasti zdravotní způsobilosti k práci byla zjištěna 1 závada - zaměstnavatel neměl uzavřenu smlouvu na poskytování pracovnělékařských služeb a někteří zaměstnanci měli prošlé termíny lékařských prohlídek. Ve 2 případech bylo zjištěno, že zaměstnanci nepoužívali přidělené OOPP a v 1 případě bylo zjištěno, že zaměstnanci nebyl přidělen OOPP (pracovní oděv).

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Bylo řešeno celkem 5 stížnosti. Z tohoto počtu se dvě stížnosti týkaly odškodnění pracovního úrazu (1 případ) a nemoci z povolání (1 případ). Jedna stížnost se týkala pracovních (hygienických) podmínek a 2 stížnosti byly zařazeny jako stížnosti ostatní (používání kamerového systému a stížnost VZO OS Stavba ČR na činnost technika BOZP).

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. SIBP je členem Komise kolektivního vyjednávání našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně. Koncem roku se SIBP zúčastnil přípravy Dodatku č. 2, který bude se Svazem podnikatelů projednáván v prvním čtvrtletí roku 2021. Dále SIBP v oblasti kolektivního vyjednávání provedl vyhodnocení oblasti v uzavřených podnikových kolektivních smlouvách (PKS) ve firmách, kde působí OS Stavba ČR. V letošním roce se jednalo o vyhodnocení celkem 58 PKS. Ke každé smlouvě zpracoval SIBP stanovisko, které bylo zahrnuto do celkového hodnocení. To bylo předáno k dalšímu využití všem dotčeným základním organizacím.

V průběhu roku 2020 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 2 smrtelných pracovních úrazů a ke vzniku 1 závažného pracovního úrazu, tzn. pracovního úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů. SIBP se osobně zúčastnil prošetření příčin vzniku těchto úrazů a v rámci svých pravomocí doporučil výši odškodnění za tyto pracovní úrazy, což bylo zaměstnavateli akceptováno.

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu roku 2020 zúčastnil komplexních prověrek BOZP, které provedly OBÚ Most ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lom Chraberce, OBÚ Brno ve společnosti Cemex Sand, k.s., štěrkovna Hodonice, OBÚ Liberec ve společnosti Provodínské písky a.s., OBÚ Plzeň ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lom Těškov (2 kontroly) a specializovaných prověrek OBÚ Sokolov ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lom Děpoltovice a OBÚ Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lom Chomutovice. Zástupci OS Stavba ČR, konkrétně příslušní regionální manažeři, se zúčastnili i komplexních prověrek, které provedly OBÚ Hradec Králové ve společnostech P-D Refractories CZ a.s., těžby Březinka, OBÚ Hradec Králové ve společnosti Granita s.r.o. Skuteč a OBÚ Praha ve společnosti Českomoravský cement, a.s., závod Radotín.

Během roku 2020 se SIBP na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve 2 případech, a to ve společnosti LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Kaznějov a pracoviště Horní Bříza.

V průběhu 2020 SIBP v oblasti vzdělávání neprovedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP vzhledem k tomu, že plánovaná školení funkcionářů v Praze a v Luhačovicích byla vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s koronavirem zrušena (bylo zakázáno konání akcí s větším počtem účastníků). Školení se uskuteční až v roce 2021. SIBP však alespoň poskytoval funkcionářům na základě žádostí individuální konzultace, zejména telefonicky a e-mailem.

V oblasti legislativy SIBP zpracoval 7 stanovisek, z toho 2 byla v rámci mezirezortního připomínkového řízení pro Český báňský úřad. Konkrétně se jednalo o stanovisko k zákonu o prekurzorech výbušnin a ke změně zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Dalších 5 stanovisek bylo zpracováno pro ČMKOS, konkrétně se jednalo o stanoviska ke společným webovým stránkám MPSV, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a ČMKOS k přípravě školení pro žáky středních škol, k materiálu MPSV na téma bezpečného pracovního prostředí v době koronaviru, k návrhu priorit prevence vzniku poškození zdraví následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání na roky 2021 a 2022, k soutěži Profesionál – koordinátor BOZP a k návrhu pravidelné valorizace náhrady za ztrátu na výdělku v souvislosti se vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

V oblasti propagace a informovanosti z oblasti BOZP SIBP zpracoval celkem 9 příspěvků pro webové stránky našeho svazu. Konkrétně se jednalo o oblast doporučení k ochraně zaměstnanců proti COVID-19, k Mezinárodnímu vzpomínkovému dni za oběti pracovních úrazů, k vyhodnocení spolupráce mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem za rok 2019, k výsledkům soutěže v BOZP Zlatý Permon za rok 2019, informaci o stavu BOZP u OS Stavba ČR za rok 2019, metodiku BOZP (na intranet), informaci o předání Zlatého Permona organizaci Českomoravský štěrk, a.s., článek k vyhodnocení spolupráce za rok 2019 se Státním úřadem inspekce práce a zprávu o stavu BOZP u OS Stavba ČR za první pololetí 2020. Kromě toho bylo zpracováno 6 příspěvků do svazového časopisu Stavebník.

Rok 2020 byl vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s nemocí COVID-19 velmi specifický. SIBP nemohl provést tolik kontrol jako v minulosti, ale o to více byl dotazován ze základních organizací našeho svazu na práva a povinnosti zaměstnanců. Jednalo se zejména o dotazy na povinnost účastnit se testování na COVID-19 na pracovišti, na nutnost používání roušek při práci, na možnosti v oblasti hygieny a na povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti, na pravidla, práva a povinnosti v případě vzniku onemocnění COVID-19 na pracovišti, při povinnosti karantény, na odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání apod. Dotazů byla celá řada, o těch zásadních si vede SIBP přehled, který je založen v jeho dokumentaci.

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

Zpracoval: Zdeněk Švehla

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“