Zpravodajství
Doporučený postup zaměstnavatele při testování a očkování zaměstnanců
09.03.2021 | COVID-19 | Důležité informace | Přečteno: 1 713x

Vzhledem k četným dotazům zaměstnanců i zaměstnavatelů, jak z pracovněprávního hlediska posuzovat nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu podrobení se antigennímu nebo PCR testu na přítomnost COVID-19, očkování proti onemocnění způsobenému tímto koronavirem, popřípadě z důvodu nezbytnosti doprovodu rodinného příslušníka k očkování, Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučilo následující postup:

I.
1. Ve všech výše uvedených případech se za splnění podmínek stanovených právním předpisem jedná o omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci, a to bez ohledu na to, zda se zaměstnanec podrobil testování nebo očkování dobrovolně nebo v souvislosti s výkonem práce.
2. Podle právního názoru ministerstva lze situaci, kdy se zaměstnanec podrobí provedení antigenního nebo PCR testu nebo očkování, posoudit jako ošetření podle bodu 1 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (dále jen „nařízení vlády“). Rovněž také doprovod jiné osoby k provedení očkování, je-li nezbytný, lze podřadit pod bod 8 téže přílohy k nařízení vlády.
3. V případě, že se zaměstnanec podrobil očkování v souvislosti s výkonem práce, lze v této situaci postupovat podle bodu 2 přílohy k nařízení vlády.
4. Situace uvedené v bodech II. až IV. tohoto doporučení představují jiné důležité osobní překážky v práci podle § 199 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
5. Zaměstnanci přísluší po dobu těchto překážek v práci pracovní volno, popřípadě pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu za podmínek uvedených v příslušných bodech přílohy k nařízení vlády.


II.
Podrobení se antigennímu nebo PCR testu ke zjištění pozitivity na COVID-19 nebo očkování proti onemocnění COVID-19
Podle bodu 1 přílohy k nařízení vlády:
a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen "nejbližší zdravotnické zařízení"), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).


III.
Očkování zaměstnance proti COVID-19 v souvislosti s výkonem práce
Podle bodu 2 přílohy k nařízení vlády:
Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
Podle § 103 odst. 1 písm. e) zákoníku práce:
Zaměstnavatel je v tomto případě povinen nahradit zaměstnanci případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši jeho průměrného výdělku.


IV.
Doprovod k provedení očkování proti onemocnění COVID-19
Podle bodu 8 písm. a) přílohy k nařízení vlády:
Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu
1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,
2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.
Pro účely tohoto bodu se rodinnými příslušníky rozumí fyzické osoby uvedené v bodě 7 přílohy k nařízení vlády.


V.
Povinnosti zaměstnance v souvislosti s překážkou v práci
Zaměstnanec má v souvislosti s překážkami v práci na jeho straně povinnosti vůči zaměstnavateli stanovené v § 206 odst. 1 a 2 zákoníku práce.
Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.
Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.
 

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Doporučení MPSV---
Další články
SPOLEČNÁ VÝZVA - OS zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů
Vláda prodlouží program podpory zaměstnavatelů Antivirus B do konce roku, vyhlásila také další krizová opatření
Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19
TZ MPSV: Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku. MPSV přichází s vylepšením, které ohroženým zaměstnancům a firmám ještě více pomůže
Vláda od středy zpřísní preventivní opatření, pošle ochranné pomůcky invalidním důchodcům
Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné
Vláda od 5. října omezuje hromadné akce. Omezení čekají i střední, vyšší a vysoké školy
Mimořádná opatření – co aktuálně platí
Uvolňování od 25. 5. 2020
Uvolňování opatření!!
Program Antivirus se prodlouží do konce května
Odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru
Uvolňování opatření!!
Kvůli výpadku příjmu nemáte na jídlo a bydlení, ale na dávky hmotné nouze nedosáhnete? Můžete požádat o MOP
Antivirus - podpora zaměstnanosti - VIDEO
Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru
Ošetřovné bezbolestně – návod jak postupovat
ANTIVIRUS - program MPSV
Podpora firem v programu „Antivirus“ pokračuje. Vláda schválila další návrhy ministryně Maláčové
Pracovněprávní DESATERO boje s koronavirem