Zpravodajství

Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO

23.02.2021 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 1 864x

Dne 17. února 2021 se konal společný seminář zástupců zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a předsedů Koordinačních odborových orgánů, působících u OS Stavba ČR. S ohledem na současnou situaci s pandemií COVID-19 se seminář konal formou videokonference (tedy tzv. webinář).

V úvodu předseda Ing. Pavel Zítko zdůraznil, že v souladu se schváleným plánem práce se koná tato akce ve formátu ERZ a KOO. Je to z toho důvodu, že je třeba využít potenciálu KOO a ERZ, kdy se zástupci v těchto orgánech částečně překrývají a kdy vzájemná výměna informací zcela bezpochyby přináší pozitivní bonus pro členy OS.

Hlavními body webináře byla vzájemná výměna informací a koordinace kolektivního vyjednávání na rok 2021, a také aktuální informace z činnosti svazu.

Výsledky vyjednávání prezentované jednotlivými účastníky webináře byly i tentokrát velmi inspirativní. Potvrdil se trend, kdy všichni vyjednavači si jako nepodkročitelnou hranici stanovili udržení velmi rozsáhlého portfolia benefitů, dosaženého při vyjednávání v předcházejících letech. K tomu se navíc většině podařilo dohodnout růst mezd tak, aby byla zachována reálná hodnota mzdy. O tom, že stále žádanějšími jsou i doprovodné benefity již není v současnosti žádných pochyb. Proto je potěšitelné, že téměř ve všech prezentovaných kolektivních smlouvách došlo nejen k avizovanému udržení jejich rozsahu, ale i k dalšímu růstu hodnot jednotlivých benefitů. Ve všech podnikových kolektivních smlouvách mají díky vyjednávání zaměstnanci zvýšenou dovolenou o jeden týden. Ve všech dotčených společnostech je vyplácena nějaká forma příplatku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, přičemž u stálých provozoven je preferován příspěvek na tzv. „závodní“ stravování a u zaměstnanců s často se měnícím místem výkonu práce pak stravné, resp. stravenkový systém. Vzhledem k novelám daňových zákonů zde zaznělo v některých případech i to, že se zástupci zaměstnanců dohodli se zaměstnavatelem na využití tzv. „stravovacího paušálu“ místo stravenek. Výše podpory zaměstnavatele se pohybuje ve všech případech minimálně na úrovni 55 % hodnoty stravy, nicméně v řadě případů je příspěvek zaměstnavatele ještě navýšen ze sociálních fondů či ze sociálních nákladů. V mnoha případech došlo také k navýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) či životní spoření. Kolegové, kteří se zúčastnili webináře, zastupují většinu zaměstnanců pod působností svazu, a to jak ze stavební výroby (klasické stavebnictví), tak z výroby stavebních hmot i z těžby stavebních surovin. Opět se potvrdilo, že výše mezd a úroveň benefitů ve firmách, kde vyjednávají odborové organizace OS, je výrazně vyšší, než ve firmách, kde odbory nepůsobí.

Sociální dialog ve firmách tak přináší pozitivní výsledek a pouze v jednom případě se vyjednávání kolektivní smlouvy, resp. mzdového dodatku dostalo do „slepé uličky“. Kolegové z dotčených odborových organizací proto zvažují, zda vyhlásí vyjednávání za neúspěšné a budou celou záležitost řešit jako kolektivní spor.

Vedení OS Stavba ČR zde zcela jasně deklarovalo svou plnou podporu všem organizacím, které budou podobnou situaci nuceni řešit. Zároveň předseda OS vyzval na jednání všechny přítomné k vyjádření solidarity a podpory svým kolegům, pokud to bude třeba.

V rámci aktuálních informací navázal předseda OS na své úvodní informace a prezentoval jak aktuální statistické údaje o výkonnosti stavebnictví, výroby stavebních hmot a těžby stavebních surovin, tak i další velmi zajímavé postřehy.  Informační blok také obsahoval oblast tripartity, čili sociální dialog na nejvyšší úrovni (RHSD), vše v souvislostech s postoji ČMKOS. Přítomní byli seznámeni i s výsledky pravidelného jednání Rady ČMKOS, včetně přípravy manifestačního mítinku na podporu kolektivního vyjednávání v roce 2021. Nebyla opomenuta ani otázka mezinárodní, neboť OS je řádným členem EFBWW (evropská federace dřevařů a stavařů). Informace o úspěšných jednáních kolegů z ostatních států EU jsou velmi cenné a inspirativní. Bylo doporučeno sledování aktualizovaných webových stránek federace (www.efbww.eu).

Vzhledem k tomu, že je před vyjednávacím týmem OS vlastní vyjednávání, byla tato část webináře zaměřena i na možnosti podpory stanoviska OS, a to jak argumentační, tak i faktickou. Přítomní zcela jednoznačně podpořili vyjednávače OS v jejich úsilí, které by mělo vyústit v odpovídající růst minimálních mzdových tarifů. Všichni se shodli na tom, že bez navýšení minimální ceny práce se ve stavebnictví nepodaří udržet stávající zaměstnance, zároveň se nebude dařit přesvědčovat mladou generaci k tomu, aby se pro stavebnictví rozhodla, jako pro obor svého budoucího pracovního působení. Tato otázka se stává klíčovou, neboť všemi vystoupeními jednotlivých zástupců se jako pomyslná „červená nit“ nesly stesky o nedostatku kvalifikované pracovní síly. Zároveň přítomní zástupci z firem klasického stavebnictví zcela jasně deklarovaly, že zakázková naplněnost jejich firem je velmi dobrá, ve většině případů dokonce nejlepší za poslední léta. Přítomní také ve svých příspěvcích potvrzovali, že z pohledu plnění plánu dopadly výsledky právě uplynuvšího roku velmi příznivě. Tento závěr je o to potěšitelnější, že téměř celý rok jsme se všichni potýkali s bojem proti šíření pandemie COVID-19.

Velmi diskutovanou otázkou byly také podmínky pro práci z domova, čili tzv. „home office“. Byla diskutována i problematika možné nákazy nemocí COVID 19 v práci a důsledky tohoto onemocnění ve vazbě na případnou odpovědnost zaměstnavatele.

Závěrem se přítomní shodli na tom, že je pro ně tato forma setkání důležitá, a to zejména z hlediska vzájemné výměny informací a určité koordinace postupu při kolektivním vyjednávání a dalších jednáních se zaměstnavateli.

Jednání se zúčastnili zástupci působící ve společnostech: SMP CZ, Hochtief CZ, Skanska, LB Minerals, Lasselsberger, Saint Gobain Construction Products CZ, Eurovia, Českomoravský cement, Českomoravský štěrk, Lafarge Cement, ZAPA beton a CEMEX Cement.  

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Webinář pro zástupce v ERZ a KOO - prezentace---
Další články
Výjezdní zasedání odborářů ZO OS Stavba ČR HOCHTIEF CZ
Demonstrace 8. 10. 2022 PROTI CHUDOBĚ
Manifestační mítink Proti chudobě
ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH!!!
Manifestační mítink
Nově zrekonstruovaná administrativní budova v Heluz Hevlín
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR