Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2020
21.09.2020 | BOZP | A pár čísel nakonec | autor: Z. Švehla | Přečteno: 862x

V průběhu prvního pololetí 2020 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti. Kontrolní činnost byla však poměrně zásadně omezena v důsledku opatření přijatých v České republice k zamezení šíření nemoci Covid-19, kdy bylo po značně velkou část prvního pololetí zamezeno ve vstupu do firem cizím osobám.

V oblasti kontrolní činnosti přesto provedl SIBP v prvním pololetí 2020 celkem 11 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 2 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (ZP). Rovněž byl přizván v souvislosti s dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na 3 komplexních prověrkách jednotlivých Obvodních báňských úřadů a na 1 specializované prověrce Obvodního báňského úřadu a těchto prověrek se aktivně zúčastnil. V souvislosti se vznikem 2 smrtelných pracovních úrazů provedl SIBP 2 kontroly v organizacích, ve kterých k úrazům došlo.

Závady, které SIBP při svých kontrolách zjistil, byly vesměs závadami, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích, a nebyly takového charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem bylo při kontrolách SIBP v prvním pololetí 2020 zjištěno 41 závad. Některé závady (celkem 22) byly odstraněny během kontroly, u 19 závad byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Závady byly zjišťovány, tak jako v minulých letech, zejména v oblasti úrazové prevence – celkem 30 závad. Nejčastěji zjištěným porušením byly chybějící nebo nefunkční kryty u strojních zařízení, závady v elektroinstalaci, otevřené elektrické rozvaděče s nezakrytými živými částmi, chybějící označení potrubí druhem přepravovaného média, nesprávně seřízené stroje, závady u pracovních jam, závady u ručního nářadí apod. V oblasti hygienické prevence bylo zjištěno celkem 7 závad. Jednalo se o chybějící vybavení lékárniček první pomoci, o prostředky s prošlou dobou expirace v těchto lékárničkách, o nefunkční odsávací zařízení, o nádoby sloužící k zachycování odbroušeného materiálu u brusek nedoplněné vodou apod.  Ve 2 případech byly zjištěny nedostatky v odborné způsobilosti k práci, kdy byly v osnovách pro školení uvedeny neplatné předpisy. V 1 případě bylo zjištěno, že zaměstnanec používal osobní ochranný pracovní prostředek, který již neplnil svou ochrannou funkci (poškozená pracovní obuv) a v 1 případě bylo zjištěno, že zaměstnanci nebyl přidělen OOPP (pracovní oděv).

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Byly řešeny celkem 2 stížnosti. 1 stížnost se týkala pracovních (hygienických) podmínek, 1 stížnost byla podána ve vztahu k ostatním podmínkám na pracovištích (používání kamerového systému).

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. SIBP je členem Komise KV našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně.

V průběhu prvního pololetí 2020 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 2 smrtelných pracovních úrazů. V jednom případě se jednalo o přejetí zaměstnance na stavbě při couvání nákladního vozidla, ve druhém případě jde o smrtelné zranění zaměstnance při výměně pneumatiky k nákladnímu vozidlu, kdy při huštění pneumatiky došlo k vymrštění části disku, která poškozeného udeřila do hlavy. Ke vzniku závažného pracovního úrazu, tzn. pracovního úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů, v prvním pololetí nedošlo (resp. žádný nebyl SIBP nahlášen).

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu prvního pololetí 2020 zúčastnil komplexních prověrek BOZP, které provedly OBÚ Most ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lom Chraberce, OBÚ Brno ve společnosti Cemex Sand, k.s., štěrkovna Hodonice, OBÚ Liberec ve společnosti Provodínské písky a.s., a specializované prověrky OBÚ Sokolov ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lom Děpoltovice.

Ke spolupráci se Státním úřadem inspekce práce uvádíme, že v průběhu prvního pololetí 2020 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval.

Během prvního pololetí 2020 se SIBP na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) ve 2 případech, a to ve společnosti LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Kaznějov a pracoviště Horní Bříza.

V průběhu prvního pololetí 2020 SIBP v oblasti vzdělávání neprovedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP vzhledem k tomu, že plánovaná školení funkcionářů v Praze a v Luhačovicích byla vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s koronavirem zrušena (bylo zakázáno konání akcí s větším počtem účastníků). Školení se uskuteční až v roce 2021. SIBP poskytoval funkcionářům na základě žádostí individuální konzultace, zejména telefonicky a e-mailem.

V oblasti legislativy SIBP zpracoval 2 stanoviska v rámci mezirezortního připomínkového řízení pro Český báňský úřad. Konkrétně se jednalo o stanovisko k zákonu o prekurzorech výbušnin a ke změně zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

V oblasti propagace a informovanosti z oblasti BOZP SIBP zpracoval celkem 5 příspěvků pro webové stránky našeho OS. Konkrétně se jednalo o oblast doporučení k ochraně zaměstnanců proti COVID-19, k Mezinárodnímu vzpomínkovému dni za oběti pracovních úrazů, k vyhodnocení spolupráce mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem za rok 2019, k výsledkům soutěže v BOZP "Zlatý Permon" za rok 2019 a informaci o stavu BOZP u OS Stavba ČR za rok 2019. Kromě toho byly zpracovány 3 příspěvky do časopisu Stavebník.

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Titulek
Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u Odborového svazu Stavba České republiky v roce 2019
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2019
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u Odborového svazu Stavba České republiky v prvním pololetí 2018
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2017
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za první pololetí 2017
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.