Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u Odborového svazu Stavba České republiky v roce 2019
01.06.2020 | BOZP | A pár čísel nakonec | autor: Zdeněk Švehla | Přečteno: 1 161x

V průběhu roce 2019 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v roce 2019 celkem 35 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 2 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP), a na vyžádání 1 mimořádné kontroly BOZP. Rovněž byl přizván v souvislosti s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na 4 komplexních prověrkách jednotlivých Obvodních báňských úřadů (v jejich rámci se zúčastnil celkem 8 kontrol) a na 7 specializovaných prověrkách Obvodních báňských úřadů a těchto prověrek se aktivně zúčastnil.

Závady, které při kontrolách SIBP zjišťuje, se víceméně opakují - v drtivé většině případů se jedná o závady, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích a vesměs nejsou takového charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem bylo při kontrolách SIBP v roce 2019 zjištěno 89 závad. Některé závady (celkem 30) byly odstraněny během kontroly, u většiny závad (celkem 59) byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Závady byly zjišťovány, tak jako v minulých letech, zejména v oblasti úrazové prevence – celkem 75 závad. Nejčastějším zjištěným porušením byly chybějící kryty u strojů, zamezení volného přístupu k ovladačům a hlavním vypínačům, tlakové lahve byly nezajištěné proti pádu nebo převržení, ve skladech chybělo označení nosnosti podlahy, byly nesprávně seřízené stroje, zůstávaly otevřené elektrické rozvaděče, bylo zjišťováno neoznačené potrubí druhem přepravovaného média, chyběla nebo byla nesprávně seřízená „stop lanka“ u dopravníků, v několika případech bylo nedostatečné zabezpečení pracovišť ve výškách apod. V oblasti hygienické prevence bylo zjištěno celkem 7 závad. Jednalo se o nevyhovující stav vybavení sociálního zařízení a také o to, že v lékárničkách první pomoci byly prostředky s prošlou dobou expirace apod.  V 5 případech bylo zjištěno, že zaměstnanec nepoužíval při práci přidělené OOPP nebo byly tyto poškozené, v 1 případě byl zjištěn nedostatek v zabezpečení rizikového pracoviště a rovněž v 1 případě bylo zjištěno porušení uzavřené kolektivní smlouvy tím, že se zástupci zaměstnanců nebyl dostatečně projednáván stav v oblasti BOZP, zejména plnění stanovených preventivních opatření v odstraňování závad zjištěných při ročních prověrkách BOZP dle § 108 ZP.

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Byly řešeny celkem 2 stížnosti, a to ve vztahu k provádění prací osamoceným pracovníkem a k výsledku lékařské prohlídky a na to navazujícímu pracovnímu zařazení.

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. SIBP je členem Komise KV našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání nové KSVS na období roků 2019-2024 a na přípravě Dodatku č. 1, který se týká mzdové oblasti a její úpravě v roce 2020. Kromě toho SIBP provedl v roce 2019 kontrolu oblasti BOZP ve všech uzavřených kolektivních smlouvách (celkem 61) a na základě této kontroly navrhl úpravy nebo doplnění pro příští kolektivní vyjednávání.

V průběhu roku 2019 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 1 smrtelného pracovního úrazu a 5 závažných pracovních úrazů, tzn. pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů. SIBP se zúčastnil šetření všech výše uvedených pracovních úrazů, kde prosazoval oprávněné požadavky na odškodnění těchto úrazů a v některých případech se mu podařilo dojednat i určité navýšení nad rámec platné legislativy.

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu roku 2019 zúčastnil komplexních prověrek BOZP, které provedly OBÚ Hradec Králové ve společnosti Skanska a.s., lom Zárubka (1 kontrola), OBÚ Hradec Králové ve společnosti Wienerberger s.r.o. (1 kontrola), OBÚ Ostrava ve společnosti Českomoravský štěrk a.s. (celkem 3 kontroly) a OBÚ Most ve společnosti Lafarge Cement a.s. (3 kontroly). SIBP se rovněž zúčastnil specializovaných prověrek OBÚ Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Chomutovice (1 kontrola) a lom Plaňany (1 kontrola), specializovaných prověrek OBÚ Sokolov ve společnostech EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Horní Tašovice (1 kontrola) a LB MINERALS s.r.o., provoz Skalná (1 kontrola), specializované prověrky OBÚ Brno ve společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., závod Hevlín (1 kontrola), specializované prověrky OBÚ Plzeň ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz Chlumčany (1 kontrola) a specializované prověrky OBÚ Ostrava ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Jakubčovice (1 kontrola).

V rámci dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu se SIBP zúčastnil na pozvání i vytýkacího řízení v souvislosti se vznikem závažného pracovního úrazu se společností KAVEX-GRANIT HOLDING a.s.

Ke spolupráci se Státním úřadem inspekce práce uvádíme, že v průběhu roku 2019 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval.

Během roku 2019 se SIBP na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) ve 2 případech, a to ve společnosti LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Horní Bříza a pracoviště Kaznějov, a 1 mimořádné kontroly BOZP ve společnosti HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Čechy, závod Speciální činnosti Planá nad Lužnicí.

V průběhu roku 2019 SIBP v oblasti vzdělávání provedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP na školení v Praze a v Luhačovicích. Zájem o toto školení byl celkově větší než v minulých letech, což se projevilo vyšším počtem účastníků. SIBP rovněž provedl školení odborových funkcionářů společnosti HOCHTIEF CZ a.s. v Sezimově Ústí.

V oblasti legislativy SIBP zpracoval 3 stanoviska, a to konkrétně ke změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, a k návrhu nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Titulek
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2020
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2019
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u Odborového svazu Stavba České republiky v prvním pololetí 2018
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2017
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za první pololetí 2017
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.