Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2019
18.09.2019 | BOZP | A pár čísel nakonec | Přečteno: 1 339x

V průběhu prvního pololetí 2019 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v prvním pololetí 2019 celkem 20 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích.

Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 2 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP). Rovněž byl přizván v souvislosti s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na 4 komplexních prověrkách jednotlivých Obvodních báňských úřadů (v jejich rámci se zúčastnil celkem 7 kontrol) a na 1 specializované prověrce Obvodního báňského úřadu a těchto prověrek se aktivně zúčastnil.

Závady, které při kontrolách SIBP zjišťuje, se víceméně opakují, v drtivé většině případů se jedná o závady, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích a vesměs nejsou takového charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem bylo při kontrolách SIBP v prvním pololetí 2019 zjištěno 50 závad. Některé závady (celkem 15) byly odstraněny během kontroly, u většiny závad (celkem 35) byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci.

Závady byly zjišťovány, tak jako v minulých letech, zejména v oblasti úrazové prevence – celkem 44 závad. Nejčastějším zjištěným porušením bylo to, že chyběly kryty u strojů, bylo zamezeno ve volném přístupu k ovladačům a hlavním vypínačům, tlakové lahve byly nezajištěné proti pádu nebo převržení, ve skladech chybělo označení nosnosti podlahy, byly nesprávně seřízené stroje, byly otevřené elektrické rozvaděče, bylo zjišťováno potrubí neoznačené druhem přepravovaného média, chyběla nebo byla nesprávně seřízená „stop lanka“ u dopravníků, v několika případech bylo nedostatečné zabezpečení pracovišť ve výškách apod. V oblasti hygienické prevence byly zjištěny celkem 3 závady. Jednalo se o nevyhovující stav vybavení sociálního zařízení a také o to, že v lékárničkách první pomoci byly prostředky s prošlou dobou expirace apod. Ve 2 případech bylo zjištěno, že zaměstnanec nepoužíval při práci přidělené OOPP a v 1 případě byl zjištěn nedostatek v zabezpečení rizikového pracoviště.

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Byla řešena celkem 1 stížnost, a to ve vztahu k provádění prací osamoceným pracovníkem.

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. SIBP je členem Komise KV našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání nové KSVS na období roků 2019 - 2024.

V průběhu prvního pololetí 2019 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 1 smrtelného pracovního úrazu a ke vzniku 2 závažných pracovních úrazů, tzn. pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů. Tyto úrazy jsou popsány v závěru tohoto komentáře.

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu prvního pololetí 2019 zúčastnil komplexních prověrek BOZP, které provedly OBÚ Hradec Králové ve společnosti Skanska a.s., lom Zárubka, OBÚ Hradec Králové ve společnosti Wienerberger s.r.o., OBÚ Ostrava ve společnosti Českomoravský štěrk, a.s. (celkem 2 kontroly) a OBÚ Most ve společnosti Lafarge Cement, a.s. (celkem 3 kontroly). SIBP se rovněž zúčastnil specializované prověrky OBÚ Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lom Chomutovice.

V rámci Dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu se SIBP zúčastnil na pozvání i vytýkacího řízení v souvislosti se vznikem závažného pracovního úrazu se společností KAVEX-GRANIT HOLDING a.s.

Ke spolupráci se Státním úřadem inspekce práce uvádíme, že v průběhu prvního pololetí 2019 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval.

Během prvního pololetí 2019 se SIBP na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) ve 2 případech, a to ve společnosti LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Horní Bříza a pracoviště Kaznějov.

V průběhu prvního pololetí 2019 SIBP v oblasti vzdělávání provedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP na školení v Praze a v Luhačovicích. Zájem o toto školení byl celkově větší než v minulých letech, což se projevilo vyšším počtem účastníků.

V oblasti legislativy SIBP zpracoval 1 stanovisko, a to konkrétně ke změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

Dne 4. 7. 2019

Zpracoval: Zdeněk Švehla – SIBP OS Stavba ČR

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Titulek
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2020
Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u Odborového svazu Stavba České republiky v roce 2019
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u Odborového svazu Stavba České republiky v prvním pololetí 2018
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2017
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za první pololetí 2017
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.