Zpravodajství

Jednal první posjezdový svazový sněm

23.05.2019 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 2 432x

Ve středu 15. května letošního roku se v Praze v hotelu Olšanka uskutečnil I. Sněm Odborového svazu Stavba ČR – tedy první po únorovém sjezdu, protože při jeho konání bylo zasedání nového Sněmu pouze ustavující.

Po nutném a pro další jednání potřebném obligátním úvodu (schválení jednacího řádu sněmu, volbě pracovního předsednictva, komisí a skrutátora) a kontrole plnění usnesení z minulého sněmového jednání v prosinci loňského roku následovala zpráva o činnosti svazového předsednictva, které se ujal předseda svazu Pavel Zítko. Formou zajímavé prezentace, kterou následně obdrželi prostřednictvím e-mailu všichni členové sněmu pro další využití ve své práci, upozornil zejména na pozitivní vliv nového systému školení odborových funkcionářů, kdy znatelně stoupla účast zástupců základních a místních organizací. Kladně také hodnotil připravenost lektorů a aktivní přístup účastníků. Dále se podrobněji věnoval důležitosti spolupráce s orgány státního dozoru nad BOZP (viz naše další články v tomto čísle Stavebníka), neopomněl ani přiblížit výstupy z jednání Rady a ze sněmu ČMKOS (i o něm se můžete dočíst na dalších stránkách). V této souvislosti zmínil i návrh budoucího automatického navyšování minimální mzdy, na kterém se ale při jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) sociální partneři nedohodli. Dotkl se také konání dalšího odborového mítinku „Konec levné práce“, který se letos uskuteční 17. září ve Fóru Karlín, a připomněl již 25. ročník svazových letních sportovních her ve dnech 28. a 29. 6. 2019 v Rybitví. Na pořad jeho vystoupení se mj. dostalo i upozornění na reakci Sond k volbám do Evropského parlamentu a jejich značné důležitosti, stejně jako urgence směrem k našim organizacím stran karet ZO/MO a podnikových kolektivních smluv, a také informace o výrobě a mzdovém vývoji ve stavebnictví za loňský rok. Ta bude samozřejmě uvedena i ve Zpravodaji OS, který vyjde na přelomu května a června letošního roku. Předseda svazu zdůraznil rovněž potřebu pravidelného zasílání mzdových šetření a upozornil při té příležitosti na změnu metodiky Českého statistického úřadu, která se částečně dotkne i našich pravidelných výstupů z oblasti mezd.

Písemnou zprávu Komise kolektivního vyjednávání okomentoval její předseda Petr Janoušek, zdůraznil hlavně složitost celého vyjednávání nové kolektivní smlouvy vyššího stupně a ocenil mj. skutečnost, že se – poprvé v historii – podařilo uzavřít tuto smlouvu na podstatně delší časové období (podrobnější informace obsahovalo minulé číslo našeho periodika).

Po zprávě mandátové komise, která konstatovala usnášeníschopnost sněmu, bylo projednáno zhodnocení stavu a vývoje BOZP ve stavebnictví za rok 2018, kdy byla kvitována zejména skutečnost, že v rámci působnosti našeho svazu nedošlo k žádnému smrtelnému ani závažnému pracovnímu úrazu, byť celorepublikově počet těch fatálních úrazů bohužel stoupl.

Předseda svazové revizní komise Pavel Němejc doplnil zprávu komise stran hospodaření svazu a zároveň poděkoval vedení OS za to, že se řídí doporučeními komise. Následovalo projednání a schválení účetní závěrky za loňský rok. Ta byla náplní předcházejících jednání jak revizní, tak i finanční a majetkové komise, a to s doporučením tuto závěrku schválit. Projednány a schváleny byly rovněž důležité svazové řády – volební, finanční a organizační, ve kterých bylo zapotřebí provést několik dílčích změn, aby plně odpovídaly jak ustanovením současné státní legislativy, tak i praktickým potřebám svazu. Součástí tohoto bodu jednání byla i informace o stavu svazového majetku. Byla také zmíněna otázka dalšího směřování Majetkové správní a delimitační unie odborových svazů (MSDU-OS), výhledy na příští „osud“ budovy DOS a záležitosti s tím úzce související.

Pod vedením místopředsedy svazu Stanislava Augustina pak proběhla valná hromada Podpůrného fondu (PF) OS. Ta vzala na vědomí zprávu Rady PF, schválila loňskou účetní závěrku a Statut PF, a provedla změny ve složení Rady. Podrobněji se podstatným změnám v tomto Statutu budeme věnovat v příštím čísle Stavebníka.

V bodu „různé“ zejména pokračovala debata o možných variantách budoucích sídel jak ČMKOS, tak i našeho svazu.

Následovalo schválení závěrečného usnesení, poděkování předsedy svazu za dosavadní odvedenou práci, přání pevného zdraví a další záslužné činnosti pro odbory, a také pohodové cesty domů. Příští jednání sněmu se uskuteční – podle schváleného plánu práce – v prosinci letošního roku.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020
Rozhovor: Odchody do důchodu u tzv. těžkých profesí
Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS
Rybitví opět po roce žilo sportovními hrami
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost
Rozhovor: Stavebnictví je příkladem pozitivního sociálního dialogu