Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018

15.05.2019 | BOZP | A pár čísel nakonec | autor: Zdeněk Švehla | Přečteno: 1 423x

V průběhu roku 2018 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v roce 2018 celkem 35 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 2 kontroly v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP). Rovněž byl přizván v souvislosti s dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na 5 komplexních prověrkách jednotlivých Obvodních báňských úřadů a na 2 generálních prověrkách Českého báňského úřadu a těchto prověrek se aktivně zúčastnil.

Závady, které při kontrolách SIBP zjišťuje, se víceméně opakují a v drtivé většině případů se jedná o závady, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích a vesměs nejsou takového charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem bylo při kontrolách SIBP v roce 2018 zjištěno 89 závad. Některé závady (celkem 15) byly odstraněny během kontroly, u drtivé většiny závad (celkem 74) byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Závady byly zjišťovány tak jako v minulých letech zejména v oblasti úrazové prevence – celkem 74 závad. Nejčastějším zjištěným porušením bylo to, že chyběly kryty u strojů, bylo nedostatečně zamezeno v přístupu k ovladačům, byly otevřené elektrické rozvaděče, ve skladech chybělo označení nosnosti podlahy, tlakové lahve byly nezajištěné proti pádu nebo převržení, byly nesprávně seřízené stroje, neoznačené potrubí druhem přepravovaného média, nedostatečné zabezpečení pracovišť ve výškách, chyběla nebo byla nesprávně seřízena „stop lanka“ u dopravníků apod. V oblasti hygienické prevence bylo zjištěno celkem 6 závad. Jednalo se zejména o nefunkční nebo nedostatečně účinné odsávací zařízení, o pořádek v šatnách a sociálních zařízeních apod. V oblasti šetření a odškodňování pracovních úrazů bylo v 1 případě zjištěno, že odškodnění (přesto, že bylo navrženo jeho krácení) nebylo projednáno se zástupci odborové organizace a ani s poškozeným zaměstnancem. V oblasti odborné způsobilosti k práci byly zjištěny 2 závady, konkrétně se jednalo o oblast školení zaměstnanců z předpisů BOZP. Ve 2 případech byly zjištěny nedostatky o oblasti zdravotní způsobilosti k práci.  Jednalo se o nedostatky v provádění pracovnělékařských prohlídek. Ve 2 případech byly zjištěny nedostatky v používání přidělených OOPP (v 1 případě zaměstnanec používal při práci přidělené OOPP, které již ztratily svou ochrannou funkci, v 1 případě nepoužíval přidělené OOPP) a ve 2 případech byl zjištěn nedostatek v oblasti přidělování OOPP (v 1 případě byl zjištěn nedostatek ve směrnici pro přidělování OOPP, v 1 případě nebyla dostatečným způsobem zajištěna povinnost údržby přidělených OOPP).

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Byly řešeny celkem 3 stížnosti. V 1 případě se jednalo o stížnost k odškodnění nemoci z povolání, v 1 případě šlo o stížnost ve vztahu k řešení pracovních podmínek na pracovištích a v 1 případě byla řešena stížnost zaměstnanců na nevyplácení příplatků za zdraví škodlivé pracovní prostředí.

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. Účast SIBP v tomto procesu spočívá zejména v tom, že dostane k vyjádření návrh nové KS a po prostudování části týkající se BOZP ji schválí, případně upraví či doplní. V roce 2018 SIBP provedl vyhodnocení 59 podnikových kolektivních smluv. Kromě toho je SIBP členem Komise KV našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání dodatku č. 2 KSVS na období roků 2016–2019 a přípravě nové KSVS na další období od roku 2019.

V průběhu roku 2018 nedošlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku smrtelného pracovního úrazu a ani ke vzniku závažného pracovního úrazu, tzn. pracovního úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů.

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu roku 2018 zúčastnil komplexních prověrek BOZP, které provedly OBÚ Sokolov ve společnosti LB MINERALS, s.r.o., VJ Chebsko, pracoviště Skalná, OBÚ Hradec Králové ve společnosti CEMEX Cement, s.r.o., OBÚ Most ve společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., pískovna Dobříň, OBÚ Praha ve společnosti KERACLAY, a.s., lom Nehvizdy a OBÚ Brno ve společnosti TVARBET MORAVIA, a.s., pískovna Bzenec. SIBP se rovněž zúčastnil 2 generálních prověrek, které provedli zaměstnanci Českého báňského úřadu ve společnostech KAVEX-GRANIT HOLDING a.s. a TONDACH Česká republika s.r.o., závod Hranice.

Ke spolupráci se Státním úřadem inspekce práce uvádíme, že v průběhu roku 2018 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval.

Během roku 2018 se SIBP na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) ve společnosti LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Horní Bříza, a také kontroly nové výrobní linky ve společnosti LASSELSBERGER s.r.o., pracoviště Chlumčany.

V průběhu roku 2018 SIBP v oblasti vzdělávání provedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP na školení ve Starých Splavech (celkem 71 účastníků z řad ZO a MO). Kromě toho provedl školení odborových funkcionářů z předpisů BOZP na základě pozvání v rámci semináře pořádaného odborovými organizacemi nadnárodních společností Českomoravský cement, a.s. Českomoravský štěrk, a.s. Českomoravský beton, a.s., CARMEUSE CZECH REPUBLIC s. r. o. a TRANS – SERVIS, spol. s. r. o. v Hustopečích (celkem 21 účastníků) a rovněž školení odborových funkcionářů společnosti Hochtief CZ a.s. v Sezimově Ústí (35 účastníků).

V oblasti legislativy SIBP zpracoval celkem 3 stanoviska. V 1. případě se vyjadřoval k úpravě vyhlášky č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Ve 2. případě se vyjadřoval k návrhu zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a ve 3. případě k návrhu změny vyhlášky 523/2006 Sb.

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

Zpracoval: Zdeněk Švehla - svazový inspektor bezpečnosti práce

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2020
Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u Odborového svazu Stavba České republiky v roce 2019
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2019
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u Odborového svazu Stavba České republiky v prvním pololetí 2018
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2017
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za první pololetí 2017
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.