Kolektivní smlouva vyššího stupně na následujících pět let byla podepsána 2. dubna 2019 v Praze

02.04.2019 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 1 390x

Dne 2. dubna 2019 došlo z pohledu oboru stavebnictví k velmi významné události. Došlo k podpisu Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2019 - 2024. Tímto aktem bylo završeno kolektivní vyjednávání smluvních partnerů působících v tomto oboru a byl tak položen základ pro sociální smír. V další části článku Vám přinášíme tiskovou zprávu a postřehy z tiskové konference, které se konala při příležitosti podpisu této smlouvy.

Tisková zpráva

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Odborový svaz Stavba ČR (OS Stavba ČR) a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (OS DOSIA) podepsali 2. dubna 2019 v Praze Kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS) na období let 2019 ‒ 2024. Sociální smír v odvětví je jednou z důležitých podmínek pro tvorbu předvídatelného prostředí v oblasti investiční výstavby. Základem vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je právě KSVS, která je mezi oběma subjekty pravidelně uzavírána již od roku 1991.

V prosinci 2018 obdržel SPS od OS Stavba návrh nové smlouvy pro roky 2019 – 2024, který obsahoval požadavky na zkrácení pracovní doby, prodloužení dovolené na zotavenou, nárůst hodinových minimálních tarifů a požadavky na zvýšení příplatků (za práci v noci, za práci o sobotách a nedělích a za práci ve ztíženém prostředí). Na návrh reagoval SPS svým stanoviskem. V průběhu ledna až března letošního roku se několikrát sešli zástupci obou vyjednávacích týmů, kteří na jednáních přednesli argumenty podporující jejich stanoviska. Na posledním jednání, které se konalo 7. března, se týmy dohodly na konečném znění kolektivní smlouvy. Výsledkem vyjednávání je navýšení minimálních hodinových tarifů v průměru o 9,1 % a navýšení měsíčních tarifů v každém stupni o 1 150 Kč (meziroční nárůst minimální mzdy). Výsledný návrh růstu tarifů je plně v souladu s růstem stavebnictví za rok 2018, který činil 9,2 %.

Oba sociální partneři poukazují na nutnost vytvoření dlouhodobé investiční strategie ČR, urychlení povolovacích procesů a zdůrazňují nutnost vyšší podpory státu pro technické vzdělávání, zejména řemeslných oborů.

České stavebnictví se i přes pokles stavební produkce v minulých obdobích podílí téměř 7 procenty na tvorbě HDP a zaměstnává 9 % práceschopného obyvatelstva. Díky vysokému multiplikátoru patří mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví. Na stavbách v tuzemsku i v zahraničí využívá nejpokrokovější technologie a materiály.

Mgr. Alena Čechová, tisková mluvčí SPS

®

Pár postřehů z tiskové konference u příležitosti podpisu KSVS:

Obojí proběhlo v restauraci L’Osteria na pražské Národní třídě, po přivítání tiskovou mluvčí SPS a představení přítomných se krátkého úvodního slova ujal prezident SPS.  Označil uzavření nové KSVS za významnou událost a poděkoval všem, kteří se na jejím úspěšném dojednání podíleli. Následoval vlastní podpis smlouvy, a zároveň také společné žádosti o plošné rozšíření její závaznosti, adresované Ministerstvu práce a sociálních věcí. Své podpisy tak opakovaně připojili Ing. Jiří Nouza, prezident SPS, Jan Rejský, předseda OS DOSIA, a Ing. Pavel Zítko, předseda OS Stavba ČR.

Poté se slova ujali a na dotazy novinářů střídavě reagovali jednotliví aktéři tiskové konference, konané při příležitosti podpisu KSVS. Ing. Ševčík, technický ředitel SPS a vedoucí vyjednávacího týmu za stranu zaměstnavatelů, zdůraznil tvrdá a dlouhá jednání vyjednávacích týmů, připomněl pokles objemu veřejných zakázek a zároveň růst cen, mezd a investic do technického vybavení. Ocenil kvalitu nové KSVS, vyjádřil velké pochopení pro požadavky odborářů, ale zároveň upozornil na „umění možného“, tedy na kompromis, ke kterému bylo žádoucí dojít. Zdůvodnil i prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy na 5 let jako nutné „pojistky“ proti případným změnám pracovněprávní legislativy a s ohledem na možný vývoj ekonomiky a jeho dopady na odvětví stavebnictví. Přitom platnost mzdových tarifů je limitována jednoroční dobou a její změny budou, jako ostatně již v minulosti, řešeny formou Dodatků ke KSVS. Úzce s tím souvisí i doposud nepravidelný růst minimální mzdy. Ocenil dobrou spolupráci obou smluvních partnerů, kterou označil i jako výrazný signál pro rodiče čtrnáctiletých a patnáctiletých dětí, kteří vlastně rozhodují o tom, jaký bude další profesní vývoj jejich potomků. Neopomněl přitom zdůraznit, že značný problém spočívá v tomto ohledu v našem současném školském systému, který dostatečně nepreferuje technickou a manuální zručnost mladé generace. Proto se SPS snaží spolupracovat se středními školami a učilišti, a to zejména v jednotlivých regionech, ale i se Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou ČR. To všechno za situace, kdy zmíněné úsilí o smysluplnou výchovu budoucích stavbařů nenachází příliš pochopení v rozhodujících státních orgánech a institucích. Věnoval se - vzhledem k současnému nedostatku pracovní síly -  rovněž získávání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, zejména z Ukrajiny a Vietnamu. V této souvislosti kvitoval posílení našeho zastupitelského úřadu v ukrajinském Lvově a vyjádřil i určitou obavu z vývoje po stabilizaci pracovního trhu v sousedním Polsku.

Ing. Zítko konstatoval ohled na výkonnost stavebnictví při sjednávání smlouvy, prioritní zájem udržet kvalifikované zaměstnance v oboru a nové získávat. KSVS označil i jako pozitivní signál a určitou garanci jistot, která přispívá k zájmu o stavebnictví. Připomněl sociální smír již od roku 1991 a také skutečnost, že KSVS je kvalitním základem pro kolektivní smlouvy v jednotlivých firmách a má vliv i na „kulturu“ vyjednávání na této úrovni. Cílem je solidní podnikatelské prostředí, z něhož profitují jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Vyjádřil podporu snahám SPS o zefektivnění učňovského školství, neopominul ani společnou snahu podporovat sportovní aktivity mládeže ze stavebních škol jako součást propagace a zpopularizování oboru. Odpověděl i na dotaz stran kontroly dodržování ustanovení KSVS – tam, kde existují odborové organizace, je to zejména „jejich parketa“, v opačném případě pak záležitost systému Státního úřadu inspekce práce, případně orgánů hygienické služby. Vysvětlil i podstatu a návaznosti předpokládaného plošného rozšíření závaznosti smlouvy.

Jan Rejský kladně hodnotil jak dlouholetou spolupráci s OS Stavba ČR a SPS, tak kvalitu právě uzavřené smlouvy a její kladný vliv na podnikovou sféru i v okruhu působnosti OS DOSIA. Také on poděkoval všem, kteří se na přípravě a úspěšném sjednání KSVS podíleli.

Ing. Nouza se rovněž zmínil o nedostatcích či skoro již absenci učňovského školství v mnoha oborech včetně toho našeho, připomenul rovněž neustálý růst nákladů a tím i podstatně menší ekonomický „polštář“, kterým lze vykrývat případné propady objemu zakázek. Vyjádřil naději, že stavebnictví snad čeká ještě několik let růstu, nicméně s obavami o zajištění dostatečné pracovní síly, kdy jedním z problémů je i zdlouhavost a administrativní náročnost při získávání pracovníků ze zahraničí. Věnoval se také otázkám digitalizace, robotizace a automatizace ve stavebnictví, akutní hrozbě ztráty tradičních řemeslných zručností u značné části zaměstnanců. Zdůraznil potřebnou spolupráci masmédií při pozitivní prezentaci oboru, kvitoval i vstřícný přístup nadnárodních firem k významu KSVS.

Kolektivní smlouvu vyššího stupně na roky 2019 - 2024 si můžete stáhnout ZDE.

Radoslav Vlasák - redaktor časopisu Stavebník

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020
Rozhovor: Odchody do důchodu u tzv. těžkých profesí
Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS
Rybitví opět po roce žilo sportovními hrami
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost
Rozhovor: Stavebnictví je příkladem pozitivního sociálního dialogu
Jednal první posjezdový svazový sněm