Zpráva o stavu a vývoji BOZP u Odborového svazu Stavba České republiky v prvním pololetí 2018
22.09.2018 | BOZP | A pár čísel nakonec | Přečteno: 1 634x

V průběhu prvního pololetí 2018 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v prvním pololetí 2018 celkem 19 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích.

Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 1 kontroly v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP). Rovněž byl přizván v souvislosti s dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na 2 komplexních prověrkách jednotlivých Obvodních báňských úřadů a na 1 generální prověrce Českého báňského úřadu a těchto prověrek se aktivně zúčastnil.

Závady, které při kontrolách SIBP zjišťuje, se víceméně opakují a v drtivé většině případů se jedná o závady, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích a vesměs nejsou takového charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem bylo při kontrolách SIBP v prvním pololetí 2018 zjištěno 51 závad. Některé závady (celkem 3) byly odstraněny během kontroly, u drtivé většiny závad (celkem 48) byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Závady byly zjišťovány tak jako v minulých letech zejména v oblasti úrazové prevence – celkem 39 závad. Nejčastějším zjištěným porušením bylo to, že chyběly kryty u strojů, bylo nedostatečně zamezeno v přístupu k ovladačům, byly otevřené elektrické rozvaděče, ve skladech chybělo označení nosnosti podlahy, tlakové lahve byly nezajištěné proti pádu nebo převržení, byly nesprávně seřízené stroje, potrubí neoznačené druhem přepravovaného média, nedostatečné zabezpečení pracovišť ve výškách, chyběla nebo byla nesprávně seřízená „stop lanka“ u dopravníků apod. V oblasti hygienické prevence bylo zjištěno celkem 6 závad. Jednalo se zejména o nefunkční nebo nedostatečně účinné odsávací zařízení, o pořádek v šatnách a sociálních zařízeních apod. V oblasti odborné způsobilosti k práci byly zjištěny 2 závady, konkrétně se jednalo o oblast školení zaměstnanců z předpisů BOZP. Ve dvou případech byly zjištěny nedostatky o oblasti zdravotní způsobilosti k práci.  Jednalo se o nedostatky v provádění pracovnělékařských prohlídek. V 1 případech bylo zjištěno, že zaměstnanec používal při práci přidělené OOPP, které již ztratily svou ochrannou funkci, v 1 případě byl zjištěn nedostatek v oblasti přidělování OOPP.

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Byly řešeny celkem 2 stížnosti. V 1 případě se jednalo o stížnost k odškodnění nemoci z povolání, v 1 případě šlo o stížnost ve vztahu k řešení pracovních podmínek na pracovištích.

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. Účast SIBP v tomto procesu spočívá zejména v tom, že dostane k vyjádření návrh nové KS a po prostudování ho schválí, případně upraví či doplní. Kromě toho je SIBP členem Komise KV našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání dodatku č. 2 KSVS na období roků 2016–2019.

V průběhu prvního pololetí 2018 nedošlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku smrtelného pracovního úrazu a ani ke vzniku závažného pracovního úrazu, tzn. pracovního úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů.

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu prvního pololetí 2018 zúčastnil komplexních prověrek BOZP, které provedly OBÚ Sokolov ve společnosti LB MINERALS, s.r.o., VJ Chebsko, pracoviště Skalná a OBÚ Hradec Králové ve společnosti CEMEX Cement, s.r.o. SIBP se rovněž zúčastnil generální prověrky, kterou provedli zaměstnanci Českého báňského úřadu ve společnosti KAVEX-GRANIT HOLDING a.s.

Ke spolupráci se Státním úřadem inspekce práce uvádíme, že v průběhu prvního pololetí 2018 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval.

Během prvního pololetí 2018 se SIBP na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) ve společnosti LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Horní Bříza.

V průběhu prvního pololetí 2018 SIBP v oblasti vzdělávání provedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP na školení ve Starých Splavech (celkem 71 účastníků z řad ZO a MO). Kromě toho provedl školení odborových funkcionářů z předpisů BOZP na základě pozvání v rámci semináře pořádaného odborovými organizacemi nadnárodních společností Českomoravský cement, a.s. Českomoravský štěrk, a.s. Českomoravský beton, a.s., CARMEUSE CZECH REPUBLIC s. r. o. a TRANS – SERVIS, spol. s. r. o. v Hustopečích (celkem 21 účastníků).

V oblasti legislativy SIBP zpracoval celkem 2 stanoviska. V 1. případě se vyjadřoval k úpravě vyhlášky č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Ve 2. případě se vyjadřoval k návrhu zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

Zpracoval: Zdeněk Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Další články
Titulek
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2020
Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u Odborového svazu Stavba České republiky v roce 2019
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2019
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2017
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za první pololetí 2017
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.