Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2017
16.05.2018 | BOZP | A pár čísel nakonec | Přečteno: 1 445x

V průběhu roku 2017 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů.

V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v roce 2017 celkem 35 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 2 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP). Rovněž byl přizván v souvislosti s dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na 8 komplexních prověrkách jednotlivých Obvodních báňských úřadů a na 1 generální prověrce Českého báňského úřadu a těchto prověrek se aktivně zúčastnil.

Závady, které při kontrolách SIBP zjišťuje, se víceméně opakují a v drtivé většině případů se jedná o závady, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích a vesměs nejsou takového charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkově bylo v roce 2017 při vlastních kontrolách zjištěno 95 závad. Některé závady (celkem 32) byly odstraněny během kontroly, u ostatních závad (celkem 63) byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Drtivá většina závad (79) byla z oblasti úrazové prevence (otevřené elektrické rozvaděče, chybějící kryty u strojů, zamezení v přístupu k ovladačům, nezajištění tlakových lahví proti pádu nebo převržení, nesprávné seřízení strojů, neoznačení potrubí druhem přepravovaného média, ve skladech chybělo označení nosnosti podlahy, regálů, nedostatečné zabezpečení pracovišť ve výškách, chyběla nebo byla nesprávně seřízená „stop lanka“ u dopravníků apod.). V 5 případech byly zjištěny nedostatky v oblasti evidence a registrace pracovních úrazů nebo ve způsobu jejich odškodňování. Ve 3 případech byly zjištěny závady v oblasti odborné způsobilosti v práci, kdy byly v osnovách pro školení zaměstnanců uvedeny neplatné předpisy. V 1 případě bylo zjištěno, že zaměstnanec má prošlý termín předepsané lékařské prohlídky. V oblasti přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků bylo zjištěno v 1 případě, že zaměstnanec při práci používal ochranný prostředek, který již ztratil svou ochrannou funkci, ve 3 případech zaměstnanci při práci nepoužívali předělené OOPP. Ve 3 případech bylo zjištěno, že instalovaná technická zařízení sloužící ke snižování škodlivin v pracovním ovzduší nejsou dostatečně účinná.  Oproti předchozím obdobím se situace postupně zlepšuje v oblasti sociálních a hygienických zařízení (rekonstrukce těchto zařízení, úklid).

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Byly řešeny celkem 4 stížnosti. Ve 3 případech se jednalo o stížnosti k uznání pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a následnému odškodnění, v 1 případě šlo o stížnost ve vztahu k přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků.

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. Účast SIBP v tomto procesu spočívá zejména v tom, že dostane k vyjádření návrh nové KS a po prostudování ho schválí, případně upraví či doplní. V roce 2017 SIBP prostudoval a posoudil celkem 70 podnikových kolektivních smluv a ke každé z nich vydal své stanovisko, aby příští KS mohla být vhodně doplněna nebo upravena tak, aby v oblasti BOZP přinášela zaměstnancům větší jistoty. Kromě toho je SIBP členem Komise KV našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání dodatku č. 1 KSVS na období roků 2016–2019.

V průběhu roku 2017 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 2 smrtelných pracovních úrazů zaměstnanců těchto firem a ke vzniku 2 pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů, tzv. závažných pracovních úrazů.

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu roku 2017 zúčastnil komplexních prověrek BOZP, které provedly OBÚ Liberec ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., OBÚ Most ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. – lomy Libochovany a Dolánky, OBÚ Plzeň ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. – lom Litice, OBÚ Ostrava ve společnosti Gypstrend, s.r.o., Kobeřice, OBÚ Ostrava ve společnosti Kámen Zbraslav, a.s. – dobývací prostor Mohelnice, OBÚ Plzeň ve společnosti LB MINERALS, s.r.o. VJ Plzeňsko, OBÚ Praha ve společnosti CEMEX Sand, k.s. a OBÚ Sokolov ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. SIBP se rovněž zúčastnil generální prověrky, kterou provedli zaměstnanci Českého báňského úřadu ve společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

Ke spolupráci se Státním úřadem inspekce práce uvádíme, že v průběhu roku 2017 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval.

Během roku 2017 se SIBP na pozvání odborových organizací, případně i odpovědných zástupců zaměstnavatele, zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) ve společnostech LB MINERALS s.r.o., VJ Chodsko, pracoviště Skalná a LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Horní Bříza. Navíc se na pozvání zaměstnavatele zúčastnil mimořádné kontroly v organizaci HOCHTIEF CZ a.s., závod Speciální činnosti Planá nad Lužnicí.

V průběhu roku 2017 SIBP v oblasti vzdělávání provedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP na školení ve Starých Splavech (celkem 62 účastníků z řad ZO a MO). Kromě toho provedl školení zaměstnanců Odborového svazu Stavba České republiky z předpisů BOZP a PO. V září 2018 provedl SIBP školení odborových funkcionářů společnosti HOCHTIEF CZ a.s. na výjezdním zasedání v Plané nad Lužnicí, kterého se zúčastnilo celkem 34 účastníků. V říjnu 2017 SIBP provedl seznámení přítomných funkcionářů ZO a MO v rámci regionálních konferencí (celkem 8) s aktuální problematikou BOZP a se smrtelnými a závažnými úrazy.

V oblasti legislativy se SIBP ve 3 případech vyjadřoval k připravované nové legislativě, a to k úpravě nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání (v návrhu je rozšíření tohoto seznamu o určitá onemocnění páteře, s čímž lze samozřejmě souhlasit), dále k novele vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a k návrhu změny vyhlášky č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem.

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

Zpracoval: Zdeněk Švehla – SIBP OS Stavba ČR

Do systému vložil: Zítko Pavel
Další články
Titulek
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2020
Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u Odborového svazu Stavba České republiky v roce 2019
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2019
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u Odborového svazu Stavba České republiky v prvním pololetí 2018
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za první pololetí 2017
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.