Zpráva o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za první pololetí 2017
03.10.2017 | BOZP | A pár čísel nakonec | Přečteno: 1 977x

V průběhu prvního pololetí 2017 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů.

V průběhu prvního pololetí 2017 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů.

V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v prvním pololetí 2017 celkem 18 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 2 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP). Rovněž byl přizván v souvislosti s dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na 4 komplexních prověrkách jednotlivých Obvodních báňských úřadů a na 1 generální prověrce Českého báňského úřadu a těchto prověrek se aktivně zúčastnil.

Závady, které při kontrolách SIBP zjišťuje, se víceméně opakují a v drtivé většině případů se jedná o závady, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích a vesměs nejsou takového charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Některé závady (celkem 23) byly odstraněny během kontroly, u ostatních závad (celkem 26) byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Závady byly zjišťovány tak jako v minulých letech zejména v zabezpečení proti úrazu (otevřené elektrické rozvaděče, chybějící kryty u strojů, zamezení v přístupu k ovladačům, nezajištění tlakových lahví proti pádu nebo převržení, nesprávné seřízení strojů, neoznačení potrubí druhem přepravovaného média, ve skladech chybělo označení nosnosti podlahy, regálů, nedostatečné zabezpečení pracovišť ve výškách, chyběla nebo byla nesprávně seřízená „stop lanka“ u dopravníků apod.). V 1 případě bylo zjištěno, že zaměstnanec používal při práci přidělené OOPP, které již ztratily svou ochrannou funkci, v 1 případě zaměstnanec nepoužíval přidělené OOPP. V 5 případech byly zjištěny nedostatky v oblasti šetření a odškodňování pracovních úrazů, kdy toto nebylo dostatečně projednáváno se zástupci odborové organizace ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce. Ve 3 případech bylo zjištěno, že instalovaná technická zařízení sloužící ke snižování škodlivin v pracovním ovzduší nejsou dostatečně účinná.  Oproti předchozím obdobím se situace postupně zlepšuje v oblasti sociálních a hygienických zařízení (rekonstrukce těchto zařízení, úklid).

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Byly řešeny celkem 4 stížnosti. Ve 3 případech se jednalo o stížnosti k uznání pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a následnému odškodnění, v 1 případě šlo o stížnost ve vztahu k přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků.

V oblasti kolektivního vyjednávání se během sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. Účast SIBP v tomto procesu spočívá zejména v tom, že dostane k vyjádření návrh nové KS a po prostudování ho schválí, případně upraví či doplní. Kromě toho je SIBP členem Komise KV našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání dodatku č. 1 KSVS na období roků 2016–2019.

V průběhu prvního pololetí 2017 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 1 pracovního úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů, ke vzniku smrtelného pracovního úrazu nedošlo.

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP v průběhu prvního pololetí 2017 zúčastnil komplexních prověrek BOZP, které provedly OBÚ Liberec ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., OBÚ Most ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. – lomy Libochovany a Dolánky, OBÚ Plzeň ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. – lom Litice a OBÚ Ostrava ve společnosti Gypstrend, s.r.o., Kobeřice. SIBP se rovněž zúčastnil generální prověrky, kterou provedli zaměstnanci Českého báňského úřadu ve společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

Ke spolupráci se Státním úřadem inspekce práce uvádíme, že v průběhu prvního pololetí 2017 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval.

Během prvního pololetí 2017 se SIBP na pozvání odborových organizací, případně i odpovědných zástupců zaměstnavatele, zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) ve společnostech LB MINERALS s.r.o., VJ Chodsko, pracoviště Skalná a LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Horní Bříza.

V průběhu prvního pololetí 2017 SIBP v oblasti vzdělávání provedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP na školení ve Starých Splavech (celkem 62 účastníků z řad ZO a MO). Kromě toho provedl školení zaměstnanců Odborového svazu Stavba České republiky z předpisů BOZP a PO.

V oblasti legislativy se SIBP v 1 případě vyjadřoval k připravované nové legislativě, a to k úpravě nařízení vlády č. 290/1995 Sb., který se stanoví seznam nemocí z povolání. V návrhu je rozšíření tohoto seznamu o určitá onemocnění páteře, s čímž lze samozřejmě souhlasit.

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

 

Zpracoval: Zdeněk Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Další články
Titulek
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2020
Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u Odborového svazu Stavba České republiky v roce 2019
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2019
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u Odborového svazu Stavba České republiky v prvním pololetí 2018
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2017
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.